Tìm hiểu luật thanh niên - Điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành
- 25.7%

Tìm hiểu luật thanh niên - Điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay công đoàn các cấp và chính sách mới dành cho công đoàn người lao động
- 25.7%

Sổ tay công đoàn các cấp và chính sách mới dành cho công đoàn người lao động

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang phụ nữ và tham khảo các bài diễn văn, phát biểu dành cho chị em
- 30%

Cẩm nang phụ nữ và tham khảo các bài diễn văn, phát biểu dành cho chị em

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
- 30%

Cẩm nang công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn 2017
- 30%

Kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn 2017

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH