Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn
- 27.1%

Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn

350.000 VNĐ

255.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và vì lợi ích đoàn viên
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và vì lợi ích đoàn viên

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH