HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015

210,000 VND

 • Tác giả: Vũ Duy Khang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức
 • Ngày xuất bản:2015
 • Số trang: 563
 • Khổ sách: 20×28

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  LỜI MỞ ĐẦU

   

  Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành hai thông tư:

  + Thông tư  200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp, với nội dung chính như sau:
  – Doanh nghiệp được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.
  – Các tài khoản Tài Sản không còn phân biệt ngắn hạn và dài hạn.
  – Sửa đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán.
  – Sửa đổi, hủy bỏ, thêm mới một số tài khoản kế toán.
  – Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ. Thông tư này thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC và có hiệu lực 05-02-2015

  + Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN).
  Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau:
  1. Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất:
  – Chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại” – mã  269 trong phần “Tài sản”.
  – Chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – mã  429.
  2. Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
  – Chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – mã 24.
  – Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ” – mã 61.
  – Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – mã 62.
  Các thông tin trên phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTCHN theo quy định tại Phụ lục 1
  Thông tư 202 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập, trình bày BCTCHN của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.

  Nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu bạn đọc. Ban biên soạn Nhà bản cho xuất bản tập sách nêu trên. Sách bao gồm nội dung chính sau:

  Phần I: Chế độ kế toán doanh nghiệp (theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

  Phần II: Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (theo thông tư 202/2014/TT-BTC

  Xin trân trọng giới thiệu

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015”