Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí

227,000 VND

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản:
 • Ngày xuất bản:Tháng 11 -2015
 • Số trang: 400
 • Khổ sách: 19×27 ( bìa cứng )

Còn hàng

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  LỜI MỞ ĐẦU

   

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, kể từ khi trở thành Đảng cầm quyền đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng tới cuộc đấu tranh ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, nhằm xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, chính quyền cách mạng thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

  Trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Công cuộc đổi mới đang đứng trước nhiều vận hội mới to lớn, nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách khó khăn, trong đó có nạn tham nhũng, lãng phí.

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng ta nhấn mạnh tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội ta.

  Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001) đã chỉ rõ: Nạn tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, kéo dài gây bất bình trong nhân dân và là nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta, do đó cần phải “tăng cường tổ chức và cơ chế, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở”.

  Tiếp đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

  Và Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Phòng và chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở và từng đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện và trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

  Những năm gần đây, nhất là khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được một số kết quả nhất định: Nhiều vụ tham nhũng lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tồn tại từ lâu đã bị phát hiện, xử lý; việc xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ đã dính líu vào tham nhũng;

  Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) chỉ rõ: “Phải kiên trì và đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI); tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp trong “Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

  Để góp phần vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng và chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc cho xuất bản cuốn sách gồm có 5 phần sau:

  Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chống quan liêu, tham ô, lãng phí.

  Phần II: Những văn bản của Đảng chỉ đạo cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí.

  Phần III: Tham nhũng, lãng phí ở nước ta hiện nay – thực trạng và giải pháp phòng, chống.

  Phần IV: Một số vụ án tham nhũng – nhìn từ những bài viết trên báo chí.

  Phần V: Tham nhũng và chống tham nhũng – nhìn ra nước ngoài.

  Luatvietbook xin trân trọng giới thiệu!

  NHÀ SÁCH LUẬT VIỆT

  ĐT: 08.38833852  Fax: 08.38833852

  Hotline: 0938.662.938

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đảng với cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí”