Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Từ năm 2012 đền 2019

279,000 VND

 • Tác giả: Vũ Duy Khang
 • Nhà xuất bản: Lao Động
 • Ngày xuất bản:Tháng 8/2019
 • Số trang: 580
 • Khổ sách: 20×28 cm ( Bìa Mềm )

Còn hàng

Danh mục:

LIÊN HỆ MUA SÁCH

  LỜI MỞ ĐẦU

   

  CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN
  LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2019

  LUẬT SỐ 15/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2012 VỀ XỬ LÝ VI PHẠM
  HÀNH CHÍNH
  Phần thứ nhất. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Giải thích từ ngữ
  Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
  Điều 4. Thẩm quyền quy 
  định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và
  chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
  Điều 5. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính
  Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
  Điều 7. Thời hạn đƣợc coi là chƣa bị xử lý vi phạm hành chính
  Điều 8. Cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính
  Điều 9. Tình tiết giảm nhẹ
  Điều 10. Tình tiết tăng nặng
  Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm
  Điều 13. Bồi thƣờng thiệt hại
  Điều 14. Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính
  Điều 15. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính
  Điều 16. Trách nhiệm của ngƣời có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
  Điều 17. Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  Điều 18. Trách nhiệm của thủ trƣởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính
  Điều 19. Giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính
  Điều 20. Áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính ở ngoài lãnh
  thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Phần thứ hai. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  Chương I. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
  Mục 1. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
  Điều 21. Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng
  Điều 22. Cảnh cáo
  Điều 23. Phạt tiền

  Điều 24. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực
  Điều 25. Tƣớc quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có
  thời hạn
  Điều 26. Tịch thu tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính
  Điều 27. Trục xuất
  Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
  Điều 28. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng
  Điều 29. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu
  Điều 30. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng
  không đúng với giấy phép
  Điều 31. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, lây lan dịch bệnh
  Điều 32. Buộc đƣa ra khỏi lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng
  hoá, vật phẩm, phƣơng tiện
  Điều 33. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con ngƣời, vật nuôi, cây trồng và
  môi trƣờng, văn hóa phẩm có nội dung độc hại
  Điều 34. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
  Điều 35. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phƣơng tiện kinh doanh, vật
  phẩm
  Điều 36. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng
  Điều 37. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có đƣợc do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp
  lại số tiền bằng trị giá tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu
  hủy trái quy định của pháp luật
  Chương II. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP
  KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
  Điều 38. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
  Điều 39. Thẩm quyền của Công an nhân dân
  Điều 40. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng
  Điều 41. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
  Điều 42. Thẩm quyền của Hải quan
  Điều 43. Thẩm quyền của Kiểm lâm
  Điều 44. Thẩm quyền của cơ quan Thuế
  Điều 45. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
  Điều 46. Thẩm quyền của Thanh tra
  Điều 47. Thẩm quyền của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đƣờng thuỷ nội địa
  Điều 48. Thẩm quyền của Toà án nhân dân
  Điều 49. Thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự
  Điều 50. Thẩm quyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước
  Điều 51. Thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác đƣợc ủy
  quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở
  nước ngoài

  Điều 52. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện
  pháp khắc phục hậu quả
  Điều 53. Thay đổi tên gọi của chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 54. Giao quyền xử phạt
  Chƣơng III. THỦ TỤC XỬ PHẠT, THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VÀ CƢỠNG CHẾ THI
  HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
  Mục 1. THỦ TỤC XỬ PHẠT
  Điều 55. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính
  Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
  Điều 57. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính
  Điều 59. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
  Điều 60. Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm
  quyền xử phạt.
  Điều 61. Giải trình
  Điều 62. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
  Điều 63. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính
  Điều 64. Sử dụng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm hành
  chính
  Điều 65. Những trƣờng hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 66. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 67. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 68. Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  Mục 2. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

  Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản
  Điều 70. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành
  Điều 71. Chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành
  Điều 72. Công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ
  chức vi phạm hành chính
  Điều 73. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 74. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 75. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp ngƣời bị xử 76phạt chết,
  mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản
  Điều 76. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền
  Điều 77. Giảm, miễn tiền phạt
  Điều 78. Thủ tục nộp tiền phạt
  Điều 79. Nộp tiền phạt nhiều lần
  Điều 80. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt
  động có thời hạn

  Điều 81. Thủ tục tịch thu tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính
  Điều 82. Xử lý tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
  Điều 83. Quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu, nộp tiền phạt
  Điều 85. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả
  Mục 3. CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  Điều 86. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  Điều 87. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế
  Phần thứ ba. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
  Chương I. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
  Điều 89. Biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn
  Điều 90. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn
  Điều 91. Biện pháp đưa vào trƣờng giáo dưỡng
  Điều 92. Đối tượng áp dụng biện pháp đƣa vào trường giáo dưỡng
  Điều 93. Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
  Điều 94. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
  Điều 95. Biện pháp đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Chƣơng II. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
  Điều 97. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
  Điều 98. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
  Điều 99. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
  Điều 100. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện
  pháp đưa vào trường giáo dưỡng
  Điều 101. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đƣa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
  Điều 102. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện
  pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
  Điều 103. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Điều 104. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện
  pháp đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Chƣơng III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN
  PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
  Điều 105. Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
  Điều 106. Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
  Chƣơng IV. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
  Điều 107. Gửi quyết định áp dụng biện pháp đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng, đƣa vào cơ sở giáo dục bắt
  buộc và đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để thi hành
  Điều 108. Thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
  Điều 109. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn

  Điều 110. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt
  buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Điều 111. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt
  buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Điều 112. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo
  dƣỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Điều 113. Quản lý ngƣời đƣợc hoãn hoặc đƣợc tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp
  đƣa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt
  buộc
  Điều 114. Hết thời hạn chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
  Chƣơng V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ
  LÝ HÀNH CHÍNH
  Điều 115. Tạm thời đưa người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở
  giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra khỏi nơi chấp hành biện pháp xử lý
  hành chính theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
  Điều 116. Chuyển hồ sơ của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có dấu hiệu tội phạm
  để truy cứu trách nhiệm hình sự
  Điều 117. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội đƣợc thực hiện trước hoặc trong
  thời gian chấp hành biện pháp xử lý hành chính
  Điều 118. Xử lý trường hợp một người vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừa
  thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
  Phần thứ tư. CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI
  PHẠM HÀNH CHÍNH
  Điều 119. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
  Điều 120. Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
  Điều 121. Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
  Chƣơng II. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO
  ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  Điều 122. Tạm giữ ngƣời theo thủ tục hành chính
  Điều 123. Thẩm quyền tạm giữ ngƣời theo thủ tục hành chính
  Điều 124. Áp giải ngƣời vi phạm
  Điều 125. Tạm giữ tang vật, phƣơng tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành
  chính
  Điều 126. Xử lý tang vật, phƣơng tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục
  hành chính
  Điều 127. Khám ngƣời theo thủ tục hành chính
  Điều 128. Khám phƣơng tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
  Điều 129. Khám nơi cất giấu tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính
  Điều 130. Quản lý đối với ngƣời nƣớc ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục
  trục xuất
  Điều 131. Giao cho gia đình, tổ chức quản lý ngƣời bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
  trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính

  Điều 132. Truy tìm đối tƣợng đã có quyết định đƣa vào trƣờng giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục
  bắt buộc, đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trƣờng hợp bỏ trốn
  Phần thứ năm. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƢỜI CHƢA THÀNH NIÊN VI PHẠM
  HÀNH CHÍNH
  Chƣơng I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA
  THÀNH NIÊN
  Điều 133. Phạm vi áp dụng.
  Điều 134. Nguyên tắc xử lý
  Điều 135. Áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
  Điều 136. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
  Điều 137. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
  Chƣơng II. CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI
  CHƯA THÀNH NIÊN
  Điều 138. Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính
  Điều 139. Nhắc nhở
  Điều 140. Quản lý tại gia đình
  Phần thứ sáu. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  Điều 141. Hiệu lực thi hành
  Điều 142. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
  NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2019
   VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 09/VBHN-VPQH NGÀY 12-12-2017 CỦA VĂN PHÕNG QUỐC
  HỘI HỢP NHẤT LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH
   VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 210/VBHN-BTP NGÀY 19-01-2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP HỢP
  NHẤT NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH
  LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30-09-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ
  ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2016/NĐ-CP NGÀY 29-06-2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
  MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA
  CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO
  DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÍCH)
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2013/NĐ-CP NGÀY 02-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HÌNH
  THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT, BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI, ÁP GIẢI NGƯỜI VI PHẠM
  THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VI PHẠM PHÁP
  LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRỤC XUẤT
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2013/NĐ-CP NGÀY 03-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ
  QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM
  GIỮ, TỊCH THU THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   NGHỊ ĐỊNH SỐ 165/2013/NĐ-CP NGÀY 12-11-2013 CỦA CHÍNH P HỦ QUY ĐỊNH VIỆC
  QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ DANH MỤC CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT
  NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN
  TOÀN GIAO THÔNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2013/NĐ-CP NGÀY 12-11-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ
  CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30-12-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ
  ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƢA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/NĐ-CP NGÀY 09-09-2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT
  SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA
  CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO
  CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2014/NĐ-CP NGÀY 10-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ
  ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƢA VÀO TRƯỜNG GIÁO
  DƢỠNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC
   THÔNG TƯ SỐ 149/2014/TT-BTC NGÀY 10-10-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ
  SỐ LỢI BẤT HỢP PHÁP CÓ ĐƯỢC DO THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH
  ĐỂ SUNG VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2019/NĐ-CP NGÀY 25-04-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT
  VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP HIỆU LỰC 10-6-2019
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2019/NĐ-CP NGÀY 16-05-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT
  VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2019/NĐ-CP NGÀY 21-05-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT
  VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
   NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2019/NĐ-CP NGÀY 27-05-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT
  VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO
  QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG
  ĐỂ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
   THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BCA NGÀY 20-03-2019 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ
  CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM
  QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN 70 BIỂU MẪU 

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Từ năm 2012 đền 2019”