Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2024

Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2024

Danh mục: Sách Pháp Luật

LỜI GIỚI THIỆU

Nhằm triển khai cam kết thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong các Hiệp định Thương mại, Hiệp định Đối tác kinh tế, ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ký ban hành 16 nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2022-2027. Nội dung của 16 nghị định này thống nhất với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022 quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính.

16 Nghị định mới được ban hành gồm:

1. Nghị định 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2022-2027.

2- Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027.

3- Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027.

4- Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027.

5- Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2022 - 2027.

6- Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland giai đoạn 2022 - 2027.

7- Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027.

8- Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027.

9- Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028.

10- Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand giai đoạn 2022 - 2027.

11- Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022 - 2027.

12- Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027.

13- Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028.

14- Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027.

15- Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027.

16- Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 4/10/2023.

Ngoài ra, ngày 31/05/2023 Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật và áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu mới một cách kịp thời để thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản sách:

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU 2024
(Song ngữ Việt - Anh)

Nội dung cuốn sách tổng hợp mới nhất các quy định về mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2024.

Sách gồm ba phần chính như sau:

Phần thứ nhất: HỆ THỐNG VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phần thứ hai: BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU

Phần thứ ba: BIỂU TỔNG HỢP THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI - ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

 

INTRODUCTION

In order to implement Vietnam's import-export tax commitments in the Trade Agreements and Economic Partnership Agreements, on December 30, 2022, the Government signed and promulgated 16 decrees on preferential export tariffs, Vietnam's special preferential import tariff schedule for the period 2022-2027. The content of these 16 decrees is consistent with the list of Vietnam's exports and imports under AHTN 2022 specified in the Circular No. 31/2022/TT-BTC dated June 8, 2022 of the Ministry of Finance.

The 16 newly issued Decrees include:

1. Decree No. 112/2022/ND-CP dated December 30, 2022 on Vietnam's Special Preferential Import Tariff for the implementation of the Free Trade Agreement between Vietnam and Chile in the 2022-2027 period.

2- Decree No. 113/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariff to implement the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam on the one hand South and the other side is the Eurasian Economic Union and its member states for the period 2022 - 2027.

3- Decree No. 114/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariffs to implement the Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Vietnam. Government of the Republic of Cuba from 2022 to 2027.

4- Decree No. 115/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Preferential Export Tariff and Special Preferential Import Tariff of Vietnam to implement the Trans-Thailand Progressive and Comprehensive Partnership Agreement Binh Duong in the period of 2022 - 2027.

5- Decree No. 116/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Preferential Export Tariff and Special Preferential Import Tariff of Vietnam to implement the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam Vietnameseism and the European Union in the period of 2022 - 2027.

6- Decree No. 117/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Preferential Export Tariff and Special Preferential Import Tariff of Vietnam to implement the Free Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam Vietnameseism and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the period of 2022 - 2027.

7- Decree No. 118/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariff to implement the ASEAN-China Trade in Goods Agreement for the 2022-2027 period.

8- Decree No. 119/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariffs to implement the ASEAN - Korea Trade in Goods Agreement for the period 2022 - 2027.

9- Decree No. 120/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariff to implement the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement for the period 2022 - 2028.

10- Decree No. 121/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariffs to implement the Agreement on establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area in the period 2022 - 2027.

11- Decree No. 122/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariffs to implement the ASEAN - India Trade in Goods Agreement for the period 2022 - 2027.

12- Decree No. 123/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariff to implement the ASEAN - Hong Kong, China Free Trade Agreement for the period 2022 - 2027.

13- Decree No. 124/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariffs to implement the Vietnam - Japan Economic Partnership Agreement for the period of 2022 - 2028.

14- Decree No. 125/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariff to implement the Vietnam - Korea Free Trade Agreement in the period of 2022 - 2027.

15-Decree No. 126/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariffs to implement the ASEAN Trade in Goods Agreement for the period 2022 - 2027.

16- Decree No. 127/2022/ND-CP dated December 30, 2022 Vietnam's special preferential import tariffs to implement the Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Vietnam. Government of the Lao People's Democratic Republic from December 30, 2022 to October 4, 2023.

In addition, on May 31, 2023, the Government also issued Decree No. 26/2023/ND-CP on the Export Tariff, the Preferential Import Tariff, the list of goods and the absolute and mixed tax rates. , import tax outside the tariff-quota and Decision No. 15/2023/QD-TTg stipulating the application of normal tax rates to imported goods.

In order to create favorable conditions for customs offices and enterprises to update and apply tax rates for new export and import goods in a timely manner to well implement tax policies promulgated by the State, Finance Publisher publishes books:

EXPORT - IMPORT TARIFF 2024
(Bilingual Vietnamese - English)

The content of the book summarizes the latest regulations on export tax rates, preferential import taxes, and special incentives applied to customs declarations of imported and exported goods registered with the agency. Customs from 01/01/2024.

The book consists of three main parts as follows:

Part one: THE LATEST LEGAL DOCUMENT SYSTEM ON VIETNAM EXPORT AND IMPORT TARIFF

Part two: EXPORT TARIFF

Part three: PREFERENTIAL IMPORT TARIFF AND SPECIAL PREFERENTIAL IMPORT TARIFF

It is hoped that the book will be a reference document, performing tax declaration and customs declaration operations of customs authorities, businesses, especially enterprises operating in the field of import and export through which, continue to facilitate and promote trade exchanges between Vietnam and other countries, creating positive effects for Vietnam's economic development.

Sincerely introduce!

FINANCIAL PUBLISHING HOUSE

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm


Sản phẩm cùng loại

Pháp Luật Về Kinh Doanh Bất Động Sản

Pháp Luật Về Kinh Doanh Bất Động Sản

360.000đ 450.000đ -20%

Đã bán: 14

Thêm vào giỏ hàng

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Việt Nam

153.000đ 170.000đ -10%

Đã bán: 39

Thêm vào giỏ hàng

Hệ Thống  Án Lệ Việt Nam ( hiện hành) Từ Án Lệ số 01 đến Án lệ số 72

Hệ Thống Án Lệ Việt Nam ( hiện hành) Từ Án Lệ số 01 đến Án lệ số 72

265.000đ 395.000đ -33%

Đã bán: 28

Thêm vào giỏ hàng

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

Hoạt Động Công Chứng: Những Vấn Đề Lý Luận và Thực Tiễn

256.000đ 285.000đ -10%

Đã bán: 123

Thêm vào giỏ hàng

Luật Tài Nguyên Nước

Luật Tài Nguyên Nước

34.000đ 38.000đ -11%

Đã bán: 24

Thêm vào giỏ hàng

0