Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước ( Sửa Đổi, Bổ Sung ) Và Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách, Sử Dụng Các khoản Kinh Phí Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
- 34.2%

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước ( Sửa Đổi, Bổ Sung ) Và Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách, Sử Dụng Các khoản Kinh Phí Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật Ngân sách nhà nước -quy định mới về quản lý, sử dụng ngân quỹ, thu, chi qua hệ thống kho bạc nhà nước
- 25.7%

Luật Ngân sách nhà nước -quy định mới về quản lý, sử dụng ngân quỹ, thu, chi qua hệ thống kho bạc nhà nước

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
- 25.7%

Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH