Luật Ngân sách nhà nước -quy định mới về quản lý, sử dụng ngân quỹ, thu, chi qua hệ thống kho bạc nhà nước
- 25.7%

Luật Ngân sách nhà nước -quy định mới về quản lý, sử dụng ngân quỹ, thu, chi qua hệ thống kho bạc nhà nước

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
- 25.7%

Luật kế toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH