Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng - Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí - Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí
- 34.2%

Luật Thanh Tra - Luật Phòng, Chống Tham Nhũng - Luật Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí - Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công, Thực Hành Tiết Kiệm Chống Lãng Phí

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực hành chính
- 34.2%

Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực hành chính

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH