HƯỚNG DẪN  CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015
- 30%

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp ( Theo thông tư 200/2014 )
- 30.2%

140 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp ( Theo thông tư 200/2014 )

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH