Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Từ năm 2012 đền 2019
- 10%

Chỉ Dẫn Áp Dụng Các Điều Và Văn Bản Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Từ năm 2012 đền 2019

310.000 VNĐ

279.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản Luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018
- 21.1%

Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản Luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018

380.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Tuyển tập các quyết định Giám Đốc Thẩm của TANDTC về hình sự, dân sự, kinh tế 2013-2016
- 25.7%

Tuyển tập các quyết định Giám Đốc Thẩm của TANDTC về hình sự, dân sự, kinh tế 2013-2016

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH