So sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999-2015 và Bộ Luật Hình Sự sửa đổi 2017
- 30%

So sánh đối chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999-2015 và Bộ Luật Hình Sự sửa đổi 2017

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Các Án Lệ của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
- 30%

Các Án Lệ của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật  Hình Sự 1999 và 2015
- 30%

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật Hình Sự 1999 và 2015

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

So sánh đối chiếu Bộ Luật Dân Sự 2005 và 2015
- 30%

So sánh đối chiếu Bộ Luật Dân Sự 2005 và 2015

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

So sánh - Đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng Luật Tố Tụng Hành Chính 2010 -2015
- 30%

So sánh - Đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng Luật Tố Tụng Hành Chính 2010 -2015

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 và 2015
- 20%

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 và 2015

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004-2015
- 20%

So sánh - Đối chiếu Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004-2015

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH