Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 - chế độ quản lý tính hao mòn khấu hao tài sản cố định tại cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp
- 25.7%

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 - chế độ quản lý tính hao mòn khấu hao tài sản cố định tại cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
- 30%

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
- 30%

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách
- 30%

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
- 30%

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH