Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực
- 25.7%

Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy định chi tiết thi hành luật thi đua khen thưởng và hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua
- 30%

Quy định chi tiết thi hành luật thi đua khen thưởng và hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH