Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh
- 30%

Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học
- 30%

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chuẩn Hiệu Trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học
- 30%

Chuẩn Hiệu Trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh
- 30%

Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang công tác khuyến học và giới thiệu những tấm gương hiếu học - phong trào khuyến học hiện nay
- 30%

Cẩm nang công tác khuyến học và giới thiệu những tấm gương hiếu học - phong trào khuyến học hiện nay

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang công tác giáo dục trong trường học và các chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên
- 30%

Cẩm nang công tác giáo dục trong trường học và các chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục và chính sách quản lý tài chính trong trường học
- 30%

Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục và chính sách quản lý tài chính trong trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH