Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn
- 27.1%

Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn

350.000 VNĐ

255.000 VNĐ

Tìm hiểu luật thanh niên - Điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành
- 25.7%

Tìm hiểu luật thanh niên - Điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh - Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm theo tinh thần Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII
- 25.7%

Cẩm nang xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh - Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm theo tinh thần Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay công đoàn các cấp và chính sách mới dành cho công đoàn người lao động
- 25.7%

Sổ tay công đoàn các cấp và chính sách mới dành cho công đoàn người lao động

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Những Vấn Đề Mới Về Bộ Luật Lao Động  - Chính Sách Tiền Lương- Bảo Hiểm - Trợ Cấp Đối Với Người Lao Động
- 20%

Những Vấn Đề Mới Về Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương- Bảo Hiểm - Trợ Cấp Đối Với Người Lao Động

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp
- 25.7%

Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và vì lợi ích đoàn viên
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho công đoàn, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và vì lợi ích đoàn viên

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang phụ nữ và tham khảo các bài diễn văn, phát biểu dành cho chị em
- 30%

Cẩm nang phụ nữ và tham khảo các bài diễn văn, phát biểu dành cho chị em

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn tham khảo soạn thảo văn bản các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, các mẫu thư dành cho lãnh
- 20%

Hướng dẫn tham khảo soạn thảo văn bản các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, các mẫu thư dành cho lãnh

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Cẩm nang công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
- 30%

Cẩm nang công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tuyển tập tham khảo các mẫu diển văn, các bài phát biểu những sự kiện quan trọng dành cho ủy ban nhân các cấp và các ngành
- 30%

Tuyển tập tham khảo các mẫu diển văn, các bài phát biểu những sự kiện quan trọng dành cho ủy ban nhân các cấp và các ngành

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ Công đoàn và các chế độ chính sách mới đối với người lao động
- 30%

Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ Công đoàn và các chế độ chính sách mới đối với người lao động

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH