Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam
- 34.2%

Sổ tay thuế và chính sách thuế Việt Nam

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và chế độ sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước tại cáccơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
- 34.2%

Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi thường xuyên và chế độ sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước tại cáccơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- 34.2%

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
- 25.7%

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hàng, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH