Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ và hệ thống biểu phí, lệ phí áp dụng trong các lĩnh vực dùng trong cơ quan hành chính sự nghệp
- 30%

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ và hệ thống biểu phí, lệ phí áp dụng trong các lĩnh vực dùng trong cơ quan hành chính sự nghệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH