INCOTERMS 2020 Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa
- 37.8%

INCOTERMS 2020 Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa

450.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020
- 14.9%

Biểu thuế suất thuế xuất khẩu - nhập khẩu tổng hợp năm 2020

670.000 VNĐ

570.000 VNĐ

Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế - Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu  Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan
- 22.9%

Hướng Dẫn Kế Toán Nghiệp Vụ Thuế - Quy Định Mới Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Giải Đáp Tình Huống Về Khai Báo Hải Quan

350.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Biểu thuế suất ưu đãi- ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2018
- 30.1%

Biểu thuế suất ưu đãi- ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu 2018

495.000 VNĐ

346.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH