Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học- quy định mơí về quản lý thu chi trong trường học
- 25.7%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học- quy định mơí về quản lý thu chi trong trường học

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang  nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường
- 25.7%

Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
- 30%

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong trường học
- 30%

Hướng dẫn áp dụng các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn chính sách liên quan đến cơ chế tài chính, kế toán trường học
- 30%

Hướng dẫn chính sách liên quan đến cơ chế tài chính, kế toán trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH