Luật quản lý sử dụng tài sản công - quy định trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
- 25.7%

Luật quản lý sử dụng tài sản công - quy định trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy định về thủ tục hải quan - Kiểm tra giám sát hải quan- Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu
- 30%

Quy định về thủ tục hải quan - Kiểm tra giám sát hải quan- Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Văn bản hướng dẫn thi hành luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thanh tra & quy trình tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh mới nhất
- 30%

Văn bản hướng dẫn thi hành luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, thanh tra & quy trình tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh mới nhất

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
- 30.1%

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH