Luật Thư Viện - Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện
- 30.7%

Luật Thư Viện - Các Kỹ Năng Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Thư Viện

375.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật giáo dục - Quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện
- 25.7%

Luật giáo dục - Quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học- quy định mơí về quản lý thu chi trong trường học
- 25.7%

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho kế toán trường học- quy định mơí về quản lý thu chi trong trường học

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang  nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường
- 25.7%

Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật giáo dục - Luật giáo dục đại học ( sửa đổi )- Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông và công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục
- 25.7%

Luật giáo dục - Luật giáo dục đại học ( sửa đổi )- Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông và công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng Dẫn Học Môn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Hướng Dẫn Học Môn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

45.000 VNĐ

Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh
- 30%

Các giải pháp và chính sách mới trong công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và chăm sóc giáo dục học sinh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học - chế độ chính sách dành cho giáo viên sinh viên học sinh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán
- 30%

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học - quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học
- 30%

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị dùng trong trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chuẩn Hiệu Trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học
- 30%

Chuẩn Hiệu Trưởng - chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chính sách quản lý tài chính trong trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh
- 30%

Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và chính sách mới đối với giao viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

First 1 2 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH