Chính sách đổi mới về giáo dục- đào tạo nghiên cứu và vận dụng hiệu quả ở trường học
- 30%

Chính sách đổi mới về giáo dục- đào tạo nghiên cứu và vận dụng hiệu quả ở trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn chính sách liên quan đến cơ chế tài chính, kế toán trường học
- 30%

Hướng dẫn chính sách liên quan đến cơ chế tài chính, kế toán trường học

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chính sách khen thưởng và công tác Công Đoàn ngành Giáo Dục
- 30%

Chính sách khen thưởng và công tác Công Đoàn ngành Giáo Dục

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật phòng chống ma túy và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ quan đơn vị, trường học, g
- 30%

Luật phòng chống ma túy và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ quan đơn vị, trường học, g

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH