Luật công an nhân dân và quy trình tiếp công dân- giải quyết khiếu nại- tố cáo- kiến nghị
- 26.9%

Luật công an nhân dân và quy trình tiếp công dân- giải quyết khiếu nại- tố cáo- kiến nghị

335.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay pháp luật dành cho Hội Cựu chiến binh
- 30%

Sổ tay pháp luật dành cho Hội Cựu chiến binh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Sổ tay pháp luật dành cho Chủ Tịch - Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân các cấp
- 30%

Sổ tay pháp luật dành cho Chủ Tịch - Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân các cấp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH