Luật đấu thầu và công tác chấn chỉnh hoạt động đấu thầu
- 25.7%

Luật đấu thầu và công tác chấn chỉnh hoạt động đấu thầu

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật công an nhân dân - Hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế phối hợp, quy tắc ứng xử, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Công an nhân dân
- 34.2%

Luật công an nhân dân - Hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế phối hợp, quy tắc ứng xử, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Công an nhân dân

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH