Luật phòng chống tham nhũng và công tác thực hiện phòng chống tham nhũng đến năm 2020
- 25.7%

Luật phòng chống tham nhũng và công tác thực hiện phòng chống tham nhũng đến năm 2020

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 - kinh nghiệm soạn thảo xử lý tranh chấp -biện pháp phòng tránh rủi ro pháp lý
- 26%

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng theo bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 - kinh nghiệm soạn thảo xử lý tranh chấp -biện pháp phòng tránh rủi ro pháp lý

365.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Luật bảo vệ môi trường nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả
- 25.7%

Luật bảo vệ môi trường nhiệm vụ trọng tâm và biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH