Quy định chi tiết về  lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
- 30.2%

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH