Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng, ngân hàng
- 30.1%

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng, ngân hàng

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng - Chiến lược kinh doanh - Huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế TT
- 30.1%

Hướng dẫn bảo lãnh tín dụng - Chiến lược kinh doanh - Huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế TT

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH