Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng
- 30%

Định mức dự tóoán xây dựng công trình -Phần Xây Dựng

480.000 VNĐ

336.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH