Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Bảo Dưỡng, Xác Định Đơn Giá Nhân Công, Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng - TẬP 4
- 30.9%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Bảo Dưỡng, Xác Định Đơn Giá Nhân Công, Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng - TẬP 4

398.000 VNĐ

275.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát - Thí Nghiệm - Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng - Tập 2
- 30.1%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát - Thí Nghiệm - Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng - Tập 2

395.000 VNĐ

276.000 VNĐ

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng - Tập 1
- 30.1%

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng - Tập 1

465.000 VNĐ

325.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
- 30%

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Định mức dự tóa xây dựng công trình - Phần Xây Dựng
- 30%

Định mức dự tóa xây dựng công trình - Phần Xây Dựng

450.000 VNĐ

315.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng
- 25.7%

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH