Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
- 30%

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Định mức dự tóa xây dựng công trình - Phần Xây Dựng
- 30%

Định mức dự tóa xây dựng công trình - Phần Xây Dựng

450.000 VNĐ

315.000 VNĐ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng
- 25.7%

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH