Chế độ kế toán ngân sách  nhà nước -quy định về kiểm soát các khoản chi ngân sách và quàn lý thu, chi ngân sách bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước
- 30%

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước -quy định về kiểm soát các khoản chi ngân sách và quàn lý thu, chi ngân sách bằng tiền mặt qua kho bạc nhà nước

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH