Cẩm nang xây dựng nông thôn mới chính sách phát triển nghề nông nghiệp nông thôn
- 30%

Cẩm nang xây dựng nông thôn mới chính sách phát triển nghề nông nghiệp nông thôn

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử
- 30.1%

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử

395.000 VNĐ

276.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH