Chính sách thuế và các văn bản mới hướng dẫn áp dụng
- 38%

Chính sách thuế và các văn bản mới hướng dẫn áp dụng

395.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước
- 30%

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hệ thốn mục lục ngân sách nhà nước và quy định mới về quản lý tài chính ngân sách
- 30%

Hệ thốn mục lục ngân sách nhà nước và quy định mới về quản lý tài chính ngân sách

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Nghiệp vụ kế toán xã, phường, thị trấn và quy định mới về quản lý, tài chính ngân sách 2017
- 30%

Nghiệp vụ kế toán xã, phường, thị trấn và quy định mới về quản lý, tài chính ngân sách 2017

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành
- 30%

Nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH