Nghiệp vụ quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công, nghiệm thu xây dựng công trình
- 30%

Nghiệp vụ quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công, nghiệm thu xây dựng công trình

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa, xây lắp, mua sắm và chào hàng cạnh tranh
- 30%

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa, xây lắp, mua sắm và chào hàng cạnh tranh

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quy định về cấp phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt dự án,đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý dự án
- 30%

Quy định về cấp phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt dự án,đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý dự án

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH