Hệ thống toàn văn luật đấu thầu -Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- 25.7%

Hệ thống toàn văn luật đấu thầu -Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH