Từ Điển Pháp Luật Việt Nam
- 41.2%

Từ Điển Pháp Luật Việt Nam

595.000 VNĐ

350.000 VNĐ

230 Biểu mẫu văn bản trong Tố Tụng Hình Sự - Tố Tụng Dân Sự - Tố Tụng Hành Chính áp dụng tại tòa án từ năm 2017
- 30%

230 Biểu mẫu văn bản trong Tố Tụng Hình Sự - Tố Tụng Dân Sự - Tố Tụng Hành Chính áp dụng tại tòa án từ năm 2017

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Bình luận chuyên sâu PHẦN CHUNG Bộ luật hình sự 2015 sửa đỗi 2017
- 35.2%

Bình luận chuyên sâu PHẦN CHUNG Bộ luật hình sự 2015 sửa đỗi 2017

375.000 VNĐ

243.000 VNĐ

So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
- 25.7%

So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH