Bộ luật lao động và chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương năm 2020
- 34.2%

Bộ luật lao động và chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương năm 2020

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019
- 34.2%

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế và Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
- 25.7%

Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế và Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức và Người Lao Động
- 34.2%

Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức và Người Lao Động

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Bộ luật lao động Anh - Hoa-  Việt - chính sách mới về tiền lương bảo hiểm xã hội giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động
- 34.2%

Bộ luật lao động Anh - Hoa- Việt - chính sách mới về tiền lương bảo hiểm xã hội giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở
- 30%

Quy tắc ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

TĂNG LƯƠNG NĂM 2018 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ
- 30%

TĂNG LƯƠNG NĂM 2018 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2018
- 30%

Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2018

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Bộ luật lao động- chế độ chính sách tiền lương tiền thưởng mới nhất
- 30%

Bộ luật lao động- chế độ chính sách tiền lương tiền thưởng mới nhất

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật bảo hểm xã hội -Luật bảo hiểm y tế- Bảo hiểm thất nghiệp và văn bản hướng dẫn mới nhất
- 30%

Luật bảo hểm xã hội -Luật bảo hiểm y tế- Bảo hiểm thất nghiệp và văn bản hướng dẫn mới nhất

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương- chế độ phụ cấp- trợ cấp đối với cán bộ công chức- viên
- 30%

Chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương- chế độ phụ cấp- trợ cấp đối với cán bộ công chức- viên

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tuyển chọn tham thảo các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, phát biểu trong hội nghị, hội thảo
- 30.1%

Tuyển chọn tham thảo các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, phát biểu trong hội nghị, hội thảo

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH