Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam - Luật các tổ chức tín dụng ( sửa đổi, bổ sung)
- 30%

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam - Luật các tổ chức tín dụng ( sửa đổi, bổ sung)

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng ngân hàng
- 30%

Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng ngân hàng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Cẩm nang nghiệp vụ Ngân hàng và Tín dụng - Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng
- 30%

Cẩm nang nghiệp vụ Ngân hàng và Tín dụng - Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH