Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
- 30%

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chính sách thuế và các văn bản mới hướng dẫn áp dụng
- 38%

Chính sách thuế và các văn bản mới hướng dẫn áp dụng

395.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
- 30%

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Hệ thốn mục lục ngân sách nhà nước và quy định mới về quản lý tài chính ngân sách
- 30%

Hệ thốn mục lục ngân sách nhà nước và quy định mới về quản lý tài chính ngân sách

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Những quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước- chế độ kế toán ngân sách- quản lý thu - chi
- 30%

Những quy định mới về báo cáo tài chính nhà nước- chế độ kế toán ngân sách- quản lý thu - chi

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Luật kế toán- Luật kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về mua sắm hàng hóa, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng tài sàn áp dụng trong các cơ quan đơn vị nhà nước
- 30.1%

Luật kế toán- Luật kiểm toán và hướng dẫn mới nhất về mua sắm hàng hóa, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng tài sàn áp dụng trong các cơ quan đơn vị nhà nước

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Quy trình Thanh Tra Kiểm Toán và hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước
- 30.1%

Quy trình Thanh Tra Kiểm Toán và hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng vốn nhà nước

335.000 VNĐ

234.000 VNĐ

Luật Kế Toán, Luật Phí và lệ phí và các chính sách thuế hiện hành
- 30%

Luật Kế Toán, Luật Phí và lệ phí và các chính sách thuế hiện hành

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH