Chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương- chế độ phụ cấp- trợ cấp đối với cán bộ công chức- viên
- 30%

Chính sách tăng lương điều chỉnh tiền lương- chế độ phụ cấp- trợ cấp đối với cán bộ công chức- viên

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH