Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần Xây Dựng trên địa bàn TPHCM
- 40%

Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần Xây Dựng trên địa bàn TPHCM

450.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần Lắp Đặt trên địa bàn TPHCM
- 40%

Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần Lắp Đặt trên địa bàn TPHCM

295.000 VNĐ

177.000 VNĐ

Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần Sửa Chữa - Khảo Sát trên địa bàn TPHCM
- 40%

Bộ đơn giá xây dựng công trình Phần Sửa Chữa - Khảo Sát trên địa bàn TPHCM

295.000 VNĐ

177.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây Dựng
- 30%

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây Dựng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp Đặt
- 30.2%

Chỉ dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình Phần Lắp Đặt

325.000 VNĐ

227.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH