Điều lệ và Văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII và các quy định mới về nghiệp vụ công tác đảng
- 30%

Điều lệ và Văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XII và các quy định mới về nghiệp vụ công tác đảng

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH