Luật Doanh Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Doanh Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

58.000 VNĐ

Hướng dẫn quản lý thủ tục, giấy tờ công dân thuộc phạm vi ngành công an- Cư trú, hộ tịch, hộ khẩu, c
- 22.9%

Hướng dẫn quản lý thủ tục, giấy tờ công dân thuộc phạm vi ngành công an- Cư trú, hộ tịch, hộ khẩu, c

350.000 VNĐ

270.000 VNĐ

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
- 10%

Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

30.000 VNĐ

27.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH