Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn
- 27.1%

Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn

350.000 VNĐ

255.000 VNĐ

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019
- 34.2%

Chính Sách Tăng Lương Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2019

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động - Hard-to-Find Templates of Human Resource Relating to Labour Law
- 10%

Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động - Hard-to-Find Templates of Human Resource Relating to Labour Law

400.000 VNĐ

360.000 VNĐ

Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019
- 25.7%

Cẩm Nang Tra Cứu Tổng Hợp Các Nghiệp Vụ Về Chính Sách Của Bộ Luật Lao Động, Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2019

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Tìm hiểu luật thanh niên - Điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành
- 25.7%

Tìm hiểu luật thanh niên - Điều lệ đoàn thanh niên và văn bản hướng dẫn thi hành

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Cẩm nang xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh - Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm theo tinh thần Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII
- 25.7%

Cẩm nang xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh - Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm theo tinh thần Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sổ tay công đoàn các cấp và chính sách mới dành cho công đoàn người lao động
- 25.7%

Sổ tay công đoàn các cấp và chính sách mới dành cho công đoàn người lao động

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế và Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp
- 25.7%

Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế và Quy định mới bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức và Người Lao Động
- 34.2%

Sách Bộ Luật Lao Động Chính Sách Tiền Lương Tiền Thưởng Đối Với Công Chức Viên Chức và Người Lao Động

395.000 VNĐ

260.000 VNĐ

Những Vấn Đề Mới Về Bộ Luật Lao Động  - Chính Sách Tiền Lương- Bảo Hiểm - Trợ Cấp Đối Với Người Lao Động
- 20%

Những Vấn Đề Mới Về Bộ Luật Lao Động - Chính Sách Tiền Lương- Bảo Hiểm - Trợ Cấp Đối Với Người Lao Động

350.000 VNĐ

280.000 VNĐ

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ
- 30%

Cẩm nang pháp luật dành cho phụ nữ

350.000 VNĐ

245.000 VNĐ

Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp
- 25.7%

Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp

350.000 VNĐ

260.000 VNĐ

First 1 2 3 4 End
DOWNLOAD ĐẦU SÁCH