Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ

300.000 VNĐ

Chuyện Pháp Đình ( Bình Luận Án )
- 10%

Chuyện Pháp Đình ( Bình Luận Án )

350.000 VNĐ

315.000 VNĐ

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Phần Các Tội Phạm

250.000 VNĐ

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Những Quy Định Chung

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 - Những Quy Định Chung

150.000 VNĐ

DOWNLOAD ĐẦU SÁCH